Fog Computing and Networking

 
Tao Zhang, Tony Quek, Jianwei Huang, Ai-Chun Pang, and Yang Yang, "Fog Computing and Networking", IEEE ICC 2017